Bài trích
Nghiên cứu kết cấu tensegrity
Tác giả CN Nguyễn Đình Phong
Nhan đề Nghiên cứu kết cấu tensegrity
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130285
0026
004ADBE6C5A-41C8-4EA1-8900-4401D134D460
005201908141538
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814153842|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNguyễn Đình Phong
245 |aNghiên cứu kết cấu tensegrity
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào