Bài trích
Phân tích mất ổn định tấm micro nhiều lớp trên cơ sở lý thuyết ứng suất hiệu chỉnh và phương pháp phân tích đẳng hình học
Tác giả CN Lê Thanh Cường
Nhan đề Phân tích mất ổn định tấm micro nhiều lớp trên cơ sở lý thuyết ứng suất hiệu chỉnh và phương pháp phân tích đẳng hình học
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130281
0026
0041E7DDBCC-6789-4472-B27A-3FEF402947FA
005201908141532
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814153236|zcuonglv
0410 |avie
100 |aLê Thanh Cường
245 |aPhân tích mất ổn định tấm micro nhiều lớp trên cơ sở lý thuyết ứng suất hiệu chỉnh và phương pháp phân tích đẳng hình học
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào