Bài trích
Giải quyết tranh chấp về thời gian hoàn thành dự án bằng công cụ mô hình động học hệ thống
Tác giả CN Phạm Hồng Luân
Nhan đề Giải quyết tranh chấp về thời gian hoàn thành dự án bằng công cụ mô hình động học hệ thống
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130280
0026
0042851539A-B736-4DA1-9AC8-2A7C4038D07E
005201908141529
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814153003|zcuonglv
0410 |avie
100 |aPhạm Hồng Luân
245 |aGiải quyết tranh chấp về thời gian hoàn thành dự án bằng công cụ mô hình động học hệ thống
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào