Bài trích
Tương quan giữa mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng tại hiện trường và mỏ đun đàn hồi cùa trụ đất xi mảng từ thí nghiệm nén đơn
Tác giả CN Nguyễn Tấn Bảo Long
Nhan đề Tương quan giữa mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng tại hiện trường và mỏ đun đàn hồi cùa trụ đất xi mảng từ thí nghiệm nén đơn
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130287
0026
004DCCF7AD6-DB2C-43FE-AFE7-E9CD51553225
005201908141542
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814154242|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNguyễn Tấn Bảo Long
245 |aTương quan giữa mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng tại hiện trường và mỏ đun đàn hồi cùa trụ đất xi mảng từ thí nghiệm nén đơn
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào