Bài trích
Sử dụng công nghệ nano để nâng cao hiệu quả làm mát của dung dịch khoan
Tác giả CN Nguyễn Mai Tấn Đạt
Nhan đề Sử dụng công nghệ nano để nâng cao hiệu quả làm mát của dung dịch khoan
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130284
0026
004D3B1EC11-11E3-4E0F-8467-F66C9E5C4C19
005201908141537
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814153731|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNguyễn Mai Tấn Đạt
245 |aSử dụng công nghệ nano để nâng cao hiệu quả làm mát của dung dịch khoan
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào