Thời gian phục vụ độc giả

1. Phòng phục vụ mượn giáo trình: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

2. Phòng đọc mở: Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

Tối: 17h30 - 20h00

3. Phòng Internet - Phòng đọc NCS: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h00

4. Phòng tự học: Từ thứ 2 đến thứ 7 - Phục vụ Từ 7h30 đến 20h00.

Các phòng phục vụ bạn đọc nghỉ trước 15 phút so với quy định để sắp xếp bàn ghế và xếp giá tài liệu.