Giới thiệu sách mới 4/2019

1. Thi công công trình biển trọng lực bê tông / Đinh Quang Cường

2. Luật giáo dục luật giáo dục đại học (Sửa đổi): Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục / Phượng Vũ 

3. Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học / Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang 

4. Cẩm nang nghiệp vụ sưu phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường : Tuyển chọn và hệ thống / Nguyễn Phương 

5. Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa / Trần Lâm Biền, Trịnh Sinh

6. Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật / Chu Quang Trứ

7. Theo dòng lịch sử những vùng đất, thần và tâm thức người Việt / Trần Quốc Vượng 

8. 500 câu hỏi - đáp sắc màu văn hóa Việt Nam / Hà Nguyễn

9. 500 câu hỏi - đáp lịch sử - Văn hóa thế giới : Tái bản lần thứ 2 / Hà Nguyễn, Phùng Nguyên 

10. 500 câu hỏi - đáp lịch sử - văn hóa Việt Nam : Tái bản lần thứ 5 / Hà Nguyễn, Phùng Nguyên

11. Chùa Việt Nam : In lần thứ 5 có bổ sung, sửa chữa giới thiệu 122 ngôi chùa trong toàn quốc / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Văn Long 

12. Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo (Chủ biên), Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông...[et al.]