Giới thiệu sách mới 3/2019

1. Phương trình vi phân / Doãn Tam Hòe

2. Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960 -1975) : Sách chuyên khảo / Bùi Xuân

3. Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn Khắc Xương

4. Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" những vấn đề lý luận và thực tiễn. Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Dương Quang Hiển, Trần Đăng Thanh...[et al.]Tập 1 / /Nguyễn Bá Dương

5. Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế. Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên),Nguyễn Đức Độ, Lại Ngọc Hải...[et al.]Tập 2 

6. Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Đỗ Mạnh Hòa, Phạm Xuân Mát...[et al.]Tập 3 /  Nguyễn Bá Dương

7. Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa. Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hữu, Vũ Như Khôi...[et al.] Tập 4 / Nguyễn Bá Dương

8. Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng. Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Lê Quý Trịnh, Nguyễn Văn Hữu...[et al.]Tập 5 

9. Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam / Trần Xuân Trường

10. Mặt trận đường 9 - khe sanh (xuân hè 1968) : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy

11. Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia (1978-1988) : Sách chuyên khảo / Chu Văn Lộc

12. Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử / Dương Đình Lập

13. Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự / Trịnh Khắc Mạnh, Dương Văn Hoàn / Trịnh Khắc Mạnh

14. Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / Bùi Đức Hùng (chủ biên)... [et al.]

15. Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức : Managing change in Organizatinons / Phạm Vũ Khiêm, Hứa Thuỳ Trang / Phạm Vũ Khiêm

16. Bình dị và sâu sắc lạ thường một lời căn dặn 

17. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Đắc Hưng, Phùng Thế Đông