Kiến trúc , Tập 2020, Số 04, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 CUỘC THI THIẾT KẾ "ÝTƯỜNG KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN"
3 TÍCH HỢP CÁC YẾU TỐ BẢN ĐỊA TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM
4 MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN
5 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THIẾT KẾ BỆNH VIỆN TẠI VIỆT NAM
6 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ
7 THIẾT KẾ BỆNH VIỆN: HƯỚNG TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ VẬN HÀNH
8 NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG THIỂT KẾ BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM
9 MỘT VÀI SUY NGHĨ TRONG VIỆC THIẾT KẾ, XÂY DỰNG BỆNH VIỆN TRƯỚC ĐẠI DỊCH C0VID19
Tìm nhanh