Người xây dựng : Cơ quan của tổng hội xây dựng Việt nam, Tập 2020, Số 01+2, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 Chào Xuân Canh Tý
3 90 mùa Xuân tự hào về Đảng quang vinh
4 Chi tiêu kế hoạch nãm 2020
5 Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tết
6 Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Xây dựng
7 Công ty TNHH Tư vấn Đại hoc Xây dựng 20 năm xây đắp niềm tin, kiến tạo tương lai
8 Chủ đầu tư các công trinh đầu tư theo hình thức đổi tác công tư
9 Tám đề nghị cải tiến thẩm định đường sắt tốc độ cao Bấc Nam để chống “Giá mồi thấp giá đội cao" bảo đảm “Bán được vé nuôi đường"
10 Cơ chế đặc thù và nguồn lực đất đai trong sự phát triển của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
11 Mục tiêu và tác động quản lý của chính quyền trong lĩnh vực nhà ở Xã Thanh Giang: Nhiều giải pháp phát triển KTXH trong năm 2020
12 Ghi nhận sự nỗ lực tại trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu
13 Với hậu thủy điện lớn: Việt Nam phải phát triển trên đất ngập nước
14 Cần thay đổi phương pháp lắng vét bún tập trung cho hệ thống cống ngầm thoát nước ở các thành phố
15 Tự do trong thảo luận và phê bình trong Đại hội Đảng
16 Quan điểm của Trường Chinh về cách mạng tư tưởng và văn hóa
17 ứng dụng nhân trắc học để nghiên cứu tiêu chuẩn kích thước không gian hoạt động của người Việt Nam trong công trình kiến trúc
Tìm nhanh