Cầu đường Việt Nam , Tập 2019, Số 11, 2019-11

Mục lục:

1 Bìa
2 TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN TỬ VONG DO TNGT 2019: TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ĐI - VÌ NGƯỜI Ở LẠI
3 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUAN TRẮC XÓI DƯỚI CẦU VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO CẢNH BÁO SỚM XÓI TẠI TRỤ CẦU Ở VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
4 PHÂN TÍCH SO SÁNH TÍNH TOÁN SỨC KHÁNG UỐN DẦM THÉP LIÊN HỢP THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU TCVN 11823:2017 VÀ 22TCN 272-05
5 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA TRONG HỖN HỢP BÊ TÔNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG HƯ HỎNG CỦA HÔN HỢP
6 NGHIÊN CỨU BIẾN THIÊN NHIỆT ĐỘ TRONG MẶT ĐUỜNG BÊ TÔNG XI MÃNG VỚI BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI KHU VỰC NAM BỘ
7 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÁP DỤNG CHO CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Tìm nhanh