Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 10, 2019-10

Mục lục:

1 Bìa
2 Sự cần thiết của công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
3 Nâng cao hiệu quả cùa giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
4 Một số định hướng thực hiện nội dung giáo dục của địa phương ở vùng dân tộc thiểu số theo chương trình giáo dục phổ thông mới
5 Tư tưởng giáo dục toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh
6 Cơ sở hình thành tư tường Hổ Chí Minh về dân chù
7 Dạy học các môn Lý luận Chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học trong điểu kiện lớp đông sinh viên
8 Tích hợp thơ - truyện trong tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ ở trường mẩm non
9 Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên KI8 Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non tại Trường Đại học Hải Phòng
10 Một số vấn đề về việc chuyển hình thức dạy học theo lớp, sang dạy học theo nhóm ở cấp tiểu học
11 Tổ chức dạy học Tập làm văn ở tiểu học theo định hướng phát trien năng lực, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới
12 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trí tuệ tại các trường tiểu học quận 6, TP. Hồ Chí Minh
13 Đánh giá các nhu cầu dịch vụ công tác xã hội trong trường trung học phổ thông
14 Một số định hướng sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT
15 Nguyễn Thị Nhuận: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ỏ các trường trung học phổ thông quận Kiến An, TP. Hải Phòng
16 Những yếu tố ảnh hưởng dến định hướng giá trị đạo đức của học sinh THPT Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu
17 Dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Phú Yên - Thực trạng và giải pháp
18 Rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học thông qua học phần rèn luyện sư phạm ở Trường Đại học Hống Đức
19 Ngôn ngữ học đỐi chiếu và vai trò của nó trong dạy và học ngoại ngữ
20 Tư tưởng chiến lược và sáng tạo của Chù tịch Hồ Chí Minh về' Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam
Tìm nhanh