Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 6, 2019-6

Mục lục:

1 Bìa
2 Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng
3 Đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
4 Đặc trưng cơ bản trong phong cách nghiên cứu, học tập lý luận của Hồ Chí Minh
5 Tư tường Hổ Chí Minh đối với việc giáo dục thanh niên
6 Xây dựng nhân cách cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
7 Nâng cao hiệu quả của giáo dục thể chất trong thời đại mới
8 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các trường dạy nghe hiện nay
9 Làm thế nào giúp sinh viên năm thứ nhất chuyên Anh học kỹ năng nghe hiệu quả
10 Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến trí tuệ cảm xúc trong hoạt động nghé nghiệp cùa giảo viên mẫm non
11 ứng dụng phấn mém Scratch trong thiết ké các hoạt động giáo dục trẻ của sinh viên ngành Giáo dục Mẩm non, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
12 Mức độ thích ứng nghề nghiệp của sinh viên ngành Giảo dục Mẩm non trong quá trình thực tập sư phạm
13 Kỹ năng giao tiếp sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Thủ Dầu Một
14 Thực trạng thể lực và hoạt động - vận động của học sinh thừa cân - béo phì Trường Tiểu học Trưng Vương-Thành phố Thái Nguyên
15 Công tác xã hội nhóm trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thanh niên cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
16 Vai trò của tổ chức các hoạt động truyền thông trong công tác quản lý giáo dục hưởng nghiệp của các trường trung học phổ thông
17 Dạy học đọc hiểu truyền thuyết “An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy” (Ngữ vãn 10, tập I) theo định hướng tích hợp
18 Một số đề xuất bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học viên tại Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Thành phó Hó Chí Minh
19 Khó khăn và giải pháp trong việc tư vấn học đường ở các trường THPT tại tỉnh Khánh Hòa
20 Kỹ nâng giao tiếp trong du lịch cùa sinh viên ngành Việt Nam học - Trường Đại học Sư phạm Thành phổ Hồ Chí Minh
21 Văn hóa giao tiếp và việc dạy tiếng Việt cho người Thái Lan ở Trường Đại học Quảng Bình
22 Kinh nghiệm triển khai khoá học kết hợp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
23 Một số giải pháp giúp tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh hiện nay
24 Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá hỉệu quả một số biện pháp nâng cao thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
25 Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Cao đẳng sư pham Trung ương Nha Trang đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ; giáo viên trung học góp phần xây dựng văn hóa chất lượng
Tìm nhanh