Thông báo về việc làm thẻ thư viện khóa K60

TRƯƠNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

PHÒNG TT – TL & THƯ VIỆN

--------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v làm thẻ thư viện cho sinh viên K60) 

Từ ngày 14/09/2015 Thư viện bắt đầu làm thẻ thư viện cho khóa K60. Đề nghị cán bộ các lớp lập danh sách theo mẫu dưới đây và nộp tại Phòng đọc Quốc văn - Tầng 3 nhà Thư viện.

Danh sách đánh máy theo mẫu sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN - LỚP .... 

 STT

Họ và tên

Ngày sinh

(D/M/Y)

Mã số SV

(59-XXXXX)

Số thẻ TV

(Do TV cấp)

1

Phan Văn A

 

 

 

2

Nguyễn Hoàng B

 

 

 

3

Nguyễn Thị C

 

 

 

4

Trần Văn D

 

 

 

……………

 

 

 

 Quy định chung:

-       Thu mỗi thẻ 1 ảnh cỡ 3*4 (ghi vào đằng sau ảnh các thông tin: họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp),

-       Cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 lines,

-       Lập danh sách theo vần A, B, C,

-       Lệ phí làm thẻ 15.000đ/1 thẻ

-       Ghi số điện thoại của cán bộ lớp lên danh sách làm thẻ để liên hệ nhận thẻ.

 

Trưởng Phòng TT-TL& Thư viện

 

 

Hồ Quốc Khánh