Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
306.01 TR-B
Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới :
DDC 306.01
Tác giả CN Trần Văn Bình
Nhan đề Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới : Thời cơ và thách thức / GS.TS. NGND Trần Văn Bình
Thông tin xuất bản H. : Quân đội Nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 386tr. ; 21cm.
Tóm tắt Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp và xây dựng văn hóa Việt Nam hiện nay. Các văn kiện, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa xã hội
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Viêt Nam
Từ khóa tự do Lý luận
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06489
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140645
00212
0043D1D9547-5803-49E9-A791-75981C270553
005202007241027
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c92000
039|a20200724102729|blinhnm|c20200724102358|dlinhnm|y20200724102330|zlinhnm
082 |a306.01|bTR-B
100 |aTrần Văn Bình
245 |aVăn hóa Việt Nam trên đường đổi mới : |bThời cơ và thách thức / |cGS.TS. NGND Trần Văn Bình
260 |aH. : |bQuân đội Nhân dân, |c2015
300 |a386tr. ; |c21cm.
520 |aVận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp và xây dựng văn hóa Việt Nam hiện nay. Các văn kiện, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa xã hội
653 |aVăn hóa
653 |aViêt Nam
653 |aLý luận
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06489
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/vanhoavietnamtrenduongdoimoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06489 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.01 TR-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào