Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
315.97 NIE
Niên giám thống kê 2017 = Statistical yearbook of Vietnam 2017
DDC 315.97
Nhan đề Niên giám thống kê 2017 = Statistical yearbook of Vietnam 2017
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2018
Mô tả vật lý 998tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê
Tóm tắt Tập hợp số liệu thống kê năm 2017 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và dịch vụ; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư của Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sách song ngữ
Từ khóa tự do Niêm giám thống kê
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06246-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124724
00212
004EE078274-E217-4DD2-8F19-C44EB60B49BA
005201812280918
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a 9786047509881
039|a20181228091440|bhuongpt|y20181228084602|zlinhnm
082 |a315.97|bNIE
245 |aNiên giám thống kê 2017 = Statistical yearbook of Vietnam 2017
260 |aH. : |bThống kê, |c2018
300 |a998tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê
520 |aTập hợp số liệu thống kê năm 2017 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và dịch vụ; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư của Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aSách song ngữ
653 |aNiêm giám thống kê
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06246-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/niengiamthongkethumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06246 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 315.97 NIE Sách Tiếng Việt 1
2 TK06247 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 315.97 NIE Sách Tiếng Việt 2
3 TK06248 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 315.97 NIE Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào