Bài trích
Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu Jacket
Tác giả CN Đinh Quang Cường
Nhan đề Hiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu Jacket
Tác giả(bs) CN Bùi Thế Anh
Nguồn trích Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng - Số: 4 Tập: 12 Năm: 2018
000 00000nab#a2200000ui#4500
00122240
0026
004E53EC900-7395-40A5-AA49-F69DAC2E44F9
005201810301005
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20181030100647|zcuonglv
0410 |avie
100 |aĐinh Quang Cường
245 |aHiệu ứng động của tải trọng sóng trong bài toán kiểm tra mỏi kết cấu khối chân đế cố định bằng thép kiểu Jacket
700 |aBùi Thế Anh
773 |tTạp chí khoa học công nghệ xây dựng |d2018|v12|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào