Bài trích
Free vibration analysis of rotating functionally graded cylindrical shells with stringer and ring stiffeners
Tác giả CN Tran Minh Tu
Nhan đề Free vibration analysis of rotating functionally graded cylindrical shells with stringer and ring stiffeners
Nguồn trích Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng - Số: 03 Tập: 2016 Năm: 2016
000 00000nab#a2200000ui#4500
00139432
0026
00492CEEAA4-4977-4601-B64D-8545FE5B602A
005202006230908
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200623090844|zcuonglv
0410 |avie
100 |aTran Minh Tu
245 |aFree vibration analysis of rotating functionally graded cylindrical shells with stringer and ring stiffeners
773 |tTuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng |d2016|v2016|i03
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào