Luận văn, Luận ánLuận án
624.17762 VO-T
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng nút khung tới phản ứng của khung bê tông cốt thép chịu động đất :
DDC 624.17762
Tác giả CN Võ Mạnh Tùng
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng nút khung tới phản ứng của khung bê tông cốt thép chịu động đất : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 9580201 / Võ Mạnh Tùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Lê Ninh
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 150tr. : hình ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Động đất
Từ khóa tự do Nút khung
Từ khóa tự do Khung bê tông cốt thép
Môn học Kỹ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Lê Ninh
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00239
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123058
00242
0040B3566D0-2B5B-40C1-9133-4E0042F9A64E
005201811160846
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181116084334|bthuctap1|c20181116083040|dthuctap1|y20181115105345|zhuongpt
082 |a624.17762|bVO-T
100 |aVõ Mạnh Tùng
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng nút khung tới phản ứng của khung bê tông cốt thép chịu động đất : |bLuận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; Mã số: 9580201 / |cVõ Mạnh Tùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Lê Ninh
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a150tr. : |bhình ảnh ; |c30cm.
653 |aĐộng đất
653 |aNút khung
653 |aKhung bê tông cốt thép
690 |aKỹ thuật xây dựng
700 |aNguyễn Lê Ninh
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00239
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/vomanhtungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00239 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 624.17762 VO-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào