Bài trích
Technical innovation vs. sustainability – A case study from the Taiwanese automobile industry /Simon Wu, Hui-Ming Wee ⇑ , Shou-Bao Lee
Tác giả CN Wu,Simon
Nhan đề Technical innovation vs. sustainability – A case study from the Taiwanese automobile industry /Simon Wu, Hui-Ming Wee ⇑ , Shou-Bao Lee
Từ khóa tự do Global warming
Từ khóa tự do Sustainable development
Từ khóa tự do Technical innovation
Nguồn trích Transportation research part D: transport and environment- Số: 1 Tập: 48 Năm: 2016-10
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nab#a2200000ui#4500
00113859
0026
004E1D74839-B9A7-4D59-9B51-071B9ABE711A
005201706200905
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170620091243|zcuonglv
100 |aWu,Simon
245 |aTechnical innovation vs. sustainability – A case study from the Taiwanese automobile industry /Simon Wu, Hui-Ming Wee ⇑ , Shou-Bao Lee
653 |aGlobal warming
653 |aSustainable development
653 |aTechnical innovation
773 |tTransportation research part D: transport and environment|v48|i1|d2016-10
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào