Bài trích
Forest sustainability and development in hills of Uttarakhand, India: Can they move together? /Shalini Gupta
Tác giả CN Gupta,Shalini
Nhan đề Forest sustainability and development in hills of Uttarakhand, India: Can they move together? /Shalini Gupta
Từ khóa tự do Ecosystem services
Từ khóa tự do Forest conservation
Từ khóa tự do Sustainable development
Nguồn trích Environment, development and sustainability- Số: 1 Tập: 18 Năm: 2016-2
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nab#a2200000ui#4500
00113293
0026
004CD62FDD6-BEAF-4878-BD8D-64D02169B7D3
005201706071514
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170607151725|zcuonglv
100 |aGupta,Shalini
245 |aForest sustainability and development in hills of Uttarakhand, India: Can they move together? /Shalini Gupta
653 |aEcosystem services
653 |aForest conservation
653 |aSustainable development
773 |tEnvironment, development and sustainability|v18|i1|d2016-2
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào