Bài trích
Giải pháp giảm dao động cùa cầu treo cho người đi bộ ở Việt Nam
Tác giả CN PHẠM QUANG HUY
Nhan đề Giải pháp giảm dao động cùa cầu treo cho người đi bộ ở Việt Nam
Từ khóa tự do cầu treo
Từ khóa tự do dao động
Nguồn trích Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải- Số: 5 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130156
0026
0041267EF14-9BEE-45E0-AE5A-148DACAD2B12
005201907230908
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190723090830|zcuonglv
0410 |avie
100 |aPHẠM QUANG HUY
245 |aGiải pháp giảm dao động cùa cầu treo cho người đi bộ ở Việt Nam
653 |acầu treo
653 |adao động
773 |tTạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải|d2019|v2019|i5
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào