Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.03 ĐO-K
Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng :
DDC 624.03
Tác giả CN Đoàn Định Kiến
Nhan đề Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng : Dictionary of architecture and construcstion Vietnamese - English - Prench; Dictionnaire de l'architecture et de la construction Vietnamien - Anglais - Prancais / Đoàn Định Kiến, Đoàn Như Kim
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2000
Mô tả vật lý 374tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Tiếng pháp
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06205
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122094
0021
00461714A6C-26A6-4200-83A4-309699B36AC7
005201809210838
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20180921083854|blinhnm|c20180921083829|dlinhnm|y20180919154849|zhuongpt
082 |bĐO-K|a624.03
100 |aĐoàn Định Kiến
245 |aTừ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng : |bDictionary of architecture and construcstion Vietnamese - English - Prench; Dictionnaire de l'architecture et de la construction Vietnamien - Anglais - Prancais / |cĐoàn Định Kiến, Đoàn Như Kim
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2000
300 |a374tr. ; |c24cm.
653 |aTiếng việt
653 |aTiếng anh
653 |aTừ điển
653|aTiếng pháp
653|aKiến trúc
700|aĐoàn Như Kim
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06205
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tudienvietanhphapthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06205 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào