Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.03 ĐO-K
Từ điển Pháp - Việt kiến trúc - Xây dựng = Dictionnaire del'architecture et du baatiment Francais - Vietnamien /
DDC 624.03
Tác giả CN Đoàn Như Kim
Nhan đề Từ điển Pháp - Việt kiến trúc - Xây dựng = Dictionnaire del'architecture et du baatiment Francais - Vietnamien / Đoàn Như Kim, Đoàn Định Kiến, Nguyễn Đăng Hưng
Thông tin xuất bản H.: Văn hóa thông tin, 1999
Mô tả vật lý 381tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Tiếng pháp
Tác giả(bs) CN Đoàn Định Kiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Hưng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06204
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122092
0021
004A64F741E-A446-406F-9A36-559DE49CC849
005201809210836
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20180921083638|blinhnm|c20180919162641|dlinhnm|y20180919153514|zhuongpt
082 |bĐO-K|a624.03
100 |aĐoàn Như Kim
245 |aTừ điển Pháp - Việt kiến trúc - Xây dựng = Dictionnaire del'architecture et du baatiment Francais - Vietnamien / |cĐoàn Như Kim, Đoàn Định Kiến, Nguyễn Đăng Hưng
260 |aH.: |bVăn hóa thông tin, |c1999
300 |a381tr. ; |c19cm.
653 |aTiếng việt
653 |aKiến trúc
653 |aTừ điển
653|aTiếng pháp
700|aĐoàn Định Kiến
700|aNguyễn Đăng Hưng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06204
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tudienphapvietthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06204 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.03 ĐO-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào