Bài trích
Kháo sát thí điểm chất lượng môi trường trên xe buýt ỡ Hà Nội
Tác giả CN Trần Ngọc Quang
Nhan đề Kháo sát thí điểm chất lượng môi trường trên xe buýt ỡ Hà Nội
Nguồn trích Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng - Số: 2 Tập: 17 Năm: 2016
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138847
0026
0044906357E-A4B0-4A46-9F7F-F8225AA5F08B
005202006150834
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200615083441|zcuonglv
0410 |avie
100 |aTrần Ngọc Quang
245 |aKháo sát thí điểm chất lượng môi trường trên xe buýt ỡ Hà Nội
773 |tTuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng |d2016|v17|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào