Bài trích
Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp giao thông vận tải
Tác giả CN NGUYỄN THỊ HUỆ
Nhan đề Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp giao thông vận tải
Nguồn trích Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải- Số: 10 Tập: 2017 Năm: 2017
000 00000nab#a2200000ui#4500
00122957
0026
004C82ABA10-8DE4-4694-9FB4-62C35814906F
005201811140903
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20181114090436|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNGUYỄN THỊ HUỆ
245 |aPhân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp giao thông vận tải
773 |tTạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải|d2017|v2017|i10
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào