Báo, Tạp chí
Du lịch /
Tác giả TT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhan đề Du lịch / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tin xuất bản H., Tháng 1 kỳ
Mô tả vật lý tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018483
0027
00421F278F9-3B67-49C9-8111-AD3E6A0B0FF4
005201703071022
008081223sThán vm| vie
0091 0
039|y20170307102748|zminhdn
110 |aBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
245 |aDu lịch / |cBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
260 |aH., |cTháng 1 kỳ
300 |atr. ; |ccm
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tcdulich/dulich2020/dulich2020-6/anoidung_01.jpg
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào