Báo, Tạp chí
Cầu đường Việt Nam /
Tác giả TT Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam
Nhan đề Cầu đường Việt Nam / Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam
Mô tả vật lý 30 cm
Kỳ phát hành Tháng 1 kỳ
Từ khóa tự do Kỹ thuật cầu đường
Từ khóa tự do Cầu đường
Từ khóa tự do Tạp chí cầu đường
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
0018260
0027
00466BA71C9-1378-4E81-942D-52DAA22C122C
005201902151349
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190215135048|bcuonglv|c20190214142710|dcuonglv|y20170302101102|zminhdn
110 |aHội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam
245 |aCầu đường Việt Nam /|cHội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam
300 |c30 cm
310 |aTháng 1 kỳ
653|aKỹ thuật cầu đường
653|aCầu đường
653|aTạp chí cầu đường
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/cauduongvietnam/cauduongvietnam-2020/cauduongvietnam-2020-06/anoidung_01.jpg
890|c17

Không tìm thấy biểu ghi nào