Báo, Tạp chí
Tạp chí Địa Kỹ thuật
Nhan đề Tạp chí Địa Kỹ thuật
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ TVXD
000 00000nas#a2200000ui#4500
00140216
0027
00400396BA0-1FA2-44A4-8701-F987E5BA0994
005202007111656
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200711165708|bcuonglv|c20200711165549|dcuonglv|y20200711164936|zcuonglv
245 |aTạp chí Địa Kỹ thuật
260 |aHà Nội
300 |atr. ; |ccm.
852 |aTVXD
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tcdiakythuat/tcdiakythuat2020/tcdiakythuat2020-04/anoidung_01.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào