Báo, Tạp chí
Xây dựng :
Tác giả TT Bộ xây dựng
Nhan đề Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng
Mô tả vật lý 30cm
Kỳ phát hành tháng 1 số
Từ khóa tự do Tạp chí Xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng Việt Nam
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123595
0027
00424E3B1E3-1CF4-4DAC-B13A-7D0FBBC4A3D6
005201902151352
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190215135327|bcuonglv|y20181126101455|zcuonglv
110 |aBộ xây dựng
245 |aXây dựng : |btạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng
300|c30cm
310 |atháng 1 số
653 |aTạp chí Xây dựng
653|aXây dựng Việt Nam
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/xaydung/xaydung2020/xaydung2020-07/anoidung_001.jpg
890|c29

Không tìm thấy biểu ghi nào