Báo, Tạp chí
Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng /Trường Đại học Xây dựng /
Tác giả TT Trường Đại học Xây dựng
Nhan đề Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng /Trường Đại học Xây dựng / Trường Đại học Xây dựng
Thông tin xuất bản H., 20
Mô tả vật lý 30 cm
Từ khóa tự do Tạp chí xây dựng
Từ khóa tự do Khoa học công nghệ xây dựng
Từ khóa tự do Công nghệ xây dựng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123594
0027
004811B1CE9-8092-4308-907F-513DDE3C549C
005201811261006
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20181126100743|bcuonglv|y20181126095212|zcuonglv
110 |aTrường Đại học Xây dựng
245 |aTạp chí khoa học công nghệ xây dựng /Trường Đại học Xây dựng / |cTrường Đại học Xây dựng
260 |aH., |c20
300|c30 cm
653 |aTạp chí xây dựng
653|aKhoa học công nghệ xây dựng
653|aCông nghệ xây dựng
852|aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/khcnxd_dhxd/khcnxd_dhxd_2016/khcnxd_dhxd_2016-10-31/anoidung_001.jpg
890|c15

Không tìm thấy biểu ghi nào