Báo, Tạp chí
Văn hóa nghệ thuật :
Nhan đề Văn hóa nghệ thuật : Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kỳ phát hành Tháng 1 kỳ
000 00000nas#a2200000ui#4500
00122069
0027
00470515C2A-EFC8-4F55-90FF-6B5473F4DFBA
005201809190807
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180919080740|zminhdn
245 |aVăn hóa nghệ thuật : |bCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
310 |aTháng 1 kỳ|b1973

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào