Báo, Tạp chí
Tạp chí khoa học công nghệ Thông tin và truyền thông :
Nhan đề Tạp chí khoa học công nghệ Thông tin và truyền thông : Điện tử viễn thông và công nghệ thông tin / Bộ Thông tin và truyền thông. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Kỳ phát hành Tháng 1 số
Từ khóa tự do Khoa học Thông tin
Từ khóa tự do Thông tin truyền thông
Từ khóa tự do Thông tin và truyền thông
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tapchikhoahoccongnghethongtin/tapchikhoahoccongnghethongtin2017_2/noidung_01.jpg
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120806
0027
0041F9AEDF8-F365-42EC-AB81-5344FC893899
005201902151458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190215145904|bcuonglv|c20190105192320|dcuonglv|y20180307095429|zminhdn
245 |aTạp chí khoa học công nghệ Thông tin và truyền thông : |bĐiện tử viễn thông và công nghệ thông tin / |cBộ Thông tin và truyền thông. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
310 |aTháng 1 số
653|aKhoa học Thông tin
653|aThông tin truyền thông
653|aThông tin và truyền thông
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tapchikhoahoccongnghethongtin/tapchikhoahoccongnghethongtin2017_2/noidung_01.jpg
890|c5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchitiengviet/tapchikhoahoccongnghethongtin/tapchikhaohoccongnghethongtin2020/tapchikhaohoccongnghethongtin2020-02/anoidung_01.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào