Báo, Tạp chí
IEEE/ACM transactions on networking
Nhan đề IEEE/ACM transactions on networking
Thông tin xuất bản United States : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Computer science
Từ khóa tự do Software
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120392
0027
0043F9AC90D-3829-4F48-929A-8E1E491B69B2
005201711211405
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171121141253|zcuonglv
245 |aIEEE/ACM transactions on networking
260 |aUnited States : |bInstitute of Electrical and Electronics Engineers, |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1975-ongoing
653 |aComputer science
653 |aSoftware
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/transaction on networking/2016/biathumbimage.jpg
863 |aVol. 24|b1-4
890|c5

Không tìm thấy biểu ghi nào