Báo, Tạp chí
Journal of architectural engineering
Nhan đề Journal of architectural engineering
Thông tin xuất bản United States : American Society of Civil Engineers, 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Architectural engineering
Từ khóa tự do Architecture
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00120258
0027
0042B624A24-5E6F-4791-AE98-A44DAEAC99A2
005201711151012
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171115101927|zcuonglv
245 |aJournal of architectural engineering
260 |aUnited States : |bAmerican Society of Civil Engineers, |c2016
310 |b1995-ongoing
653 |aArchitectural engineering
653 |aArchitecture
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/journal of architectural eng/2016/coverthumbimage.jpg
863 |aVol. 22|b1-4
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào