Báo, Tạp chí
Design studies
Nhan đề Design studies
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd.,2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Design studies
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00119128
0027
004D9B3E33B-4AF7-4164-9A6E-30910EFB781F
005201711090931
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171109093804|zcuonglv
245 |aDesign studies
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd.,|c2016
310 |b1979-ongoing
653 |aDesign studies
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/design studies/2016/biathumbimage.jpg
863 |aVol. 42-47
890|c5

Không tìm thấy biểu ghi nào