Báo, Tạp chí
International journal of naval architecture and ocean engineering
Nhan đề International journal of naval architecture and ocean engineering
Thông tin xuất bản South Korea : The Society of Naval Architects of Korea, 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Control and systems engineering
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00119115
0027
0044DE680B9-67FB-4EBD-A5DE-BA459851555D
005201711090843
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171109085022|bcuonglv|y20171109084932|zcuonglv
245 |aInternational journal of naval architecture and ocean engineering
260 |aSouth Korea : |bThe Society of Naval Architects of Korea, |c2016
310 |b2009-ongoing
653 |aControl and systems engineering
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/international journal of naval architecture and ocean engineering/1thumbimage.jpg
863 |aControl and systems engineering|b1-6
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào