Báo, Tạp chí
European journal of management and business economics
Nhan đề European journal of management and business economics
Thông tin xuất bản United Kingdom :, 2016
Từ khóa tự do Developing economies
Từ khóa tự do Foreign market entry
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00119042
0027
0040E553E8B-DAFE-4206-9199-FDBD53169926
005201710301455
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171030150255|zcuonglv
245 |aEuropean journal of management and business economics
260 |aUnited Kingdom :, |c2016
653 |aDeveloping economies
653 |aForeign market entry
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/european journal of management and business economics/2016/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 25
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào