Báo, Tạp chí
Mechanism and machine theory
Nhan đề Mechanism and machine theory
Thông tin xuất bản United Kingdom :Pergamon Press Ltd., 2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Machine theory
Từ khóa tự do Mechanics of materials
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118951
0027
004C5AD246E-F926-4C37-ABF5-FFD154146AC5
005201710261517
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171026152501|zcuonglv
245 |aMechanism and machine theory
260 |aUnited Kingdom :|bPergamon Press Ltd., |c2016
310 |b1972-ongoing
653 |a Machine theory
653 |aMechanics of materials
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/mechanism and machine theory/2016/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 95-106
890|c5

Không tìm thấy biểu ghi nào