Báo, Tạp chí
Mechanical systems and signal processing
Nhan đề Mechanical systems and signal processing
Thông tin xuất bản United States :Academic Press,2016
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Mechanical engineering
Từ khóa tự do Signal processing
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118944
0027
0044C65C5BE-80AB-4707-8CB7-C3EA36666086
005201710261413
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171026142112|zcuonglv
245 |aMechanical systems and signal processing
260 |aUnited States :|bAcademic Press,|c2016
310 |b1987-ongoing
653 |aMechanical engineering
653 |aSignal processing
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/mechanical systems signal processing/2016/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 66-81
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào