Báo, Tạp chí
Computers and structures
Nhan đề Computers and structures
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd., 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Computer science
Từ khóa tự do Computers and structures
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nas#a2200000ui#4500
00118678
0027
0047EB1DC7B-C3C2-45AD-BCA0-99AA16EE4E47
005201710131407
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171013141510|bcuonglv|y20171013141355|zcuonglv
245 |aComputers and structures
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd., |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1971-ongoing
653 |aComputer science
653 |aComputers and structures
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/computers & structures/2016/1thumbimage.jpg
863 |aVol. 162- 177
890|c16

Không tìm thấy biểu ghi nào