Báo, Tạp chí
Environment, development and sustainability
Nhan đề Environment, development and sustainability
Thông tin xuất bản Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Development and sustainability environment
Từ khóa tự do Environmental science
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/environment development and sustainability/2016/6.jpg
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115770
0027
0047F4F9E65-8728-45FE-86B6-549BC96F2921
005201708101448
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170810145432|zcuonglv
245 |aEnvironment, development and sustainability
260 |aNetherlands : |bKluwer Academic Publishers, |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1999-ongoing
653 |aDevelopment and sustainability environment
653 |aEnvironmental science
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/environment development and sustainability/2016/6.jpg
863 |aVol. 18|b1-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/environment development and sustainability/2016/6.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào