Báo, Tạp chí
City, territory and architecture
Nhan đề City, territory and architecture
Thông tin xuất bản Berlin; New York : SpringerOpen, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Từ khóa tự do Architecture
Từ khóa tự do Sustainable development
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/city, territory and architecture/2016/40410.jpg
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115768
0027
004127604EA-44B5-434F-B5C3-E3CD24241709
005201708101425
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170810143147|zcuonglv
245 |aCity, territory and architecture
260 |aBerlin; New York : |bSpringerOpen, |c2016
300 |atr. ; |ccm
653 |aArchitecture
653 |aSustainable development
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/city, territory and architecture/2016/40410.jpg
863 |aVol. 3|bIss. 1
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/city, territory and architecture/2016/40410.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào