Báo, Tạp chí
Composite structures
Nhan đề Composite structures
Thông tin xuất bản Netherlands : Elsevier BV, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Composites
Từ khóa tự do Materials Science
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/composite structures/2016/s02638223.gif
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115767
0027
004552E13B2-F601-4481-B4DF-BB642E32D242
005201708101415
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170810142109|zcuonglv
245 |aComposite structures
260 |aNetherlands : |bElsevier BV, |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b1983-ongoing
653 |aComposites
653 |aMaterials Science
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/composite structures/2016/s02638223.gif
863 |aVol. 135-159
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/composite structures/2016/s02638223.gif
890|c25

Không tìm thấy biểu ghi nào