Báo, Tạp chí
International journal of concrete structures and materials
Nhan đề International journal of concrete structures and materials
Thông tin xuất bản South Korea : Springer Science + Business Media, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Concrete materials
Từ khóa tự do Concrete
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/international journal of concrete structures and materials/2016/image.jpg
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115765
0027
0046732991E-9194-48ED-A064-175263AF907C
005201708101400
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170810140608|zcuonglv
245 |aInternational journal of concrete structures and materials
260 |aSouth Korea : |bSpringer Science + Business Media, |c2016
300 |atr. ; |ccm
310 |b2012-ongoing
653 |aConcrete materials
653 |aConcrete
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/international journal of concrete structures and materials/2016/image.jpg
863 |aVol. 10|bIss. 1-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/international journal of concrete structures and materials/2016/image.jpg
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào