Báo, Tạp chí
Transportation research part E: logistics and transportation review
Nhan đề Transportation research part E: logistics and transportation review
Thông tin xuất bản United Kingdom : Pergamon Press Ltd, 216
Mô tả vật lý tr. ; cm
Kỳ phát hành
Từ khóa tự do Operations research
Từ khóa tự do Transportation
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/transportation research part e logistics and transportation review/2016/bia.gif
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115762
0027
004D47C6EC7-9039-4EA8-882F-51AFB8F656B6
005201708101011
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170810101748|zcuonglv
245 |aTransportation research part E: logistics and transportation review
260 |aUnited Kingdom : |bPergamon Press Ltd, |c216
300 |atr. ; |ccm
310 |b982, 1992-ongoing
653 |aOperations research
653 |aTransportation
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/transportation research part e logistics and transportation review/2016/bia.gif
863 |aVol. 85-96
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/transportation research part e logistics and transportation review/2016/bia.gif
890|c12

Không tìm thấy biểu ghi nào