Báo, Tạp chí
Nano Today
Nhan đề Nano Today
Thông tin xuất bản Netherlands : Elsevier BV, 2016
Mô tả vật lý tr. ; cm
Từ khóa tự do Biotechnology
Từ khóa tự do Materials science
Từ khóa tự do Nanoscience
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
Tệp tin điện tử http://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/nano today/2016/706735.gif
000 00000nas#a2200000ui#4500
00115745
0027
004AF9D6D1B-2D60-475C-8255-B7A5F36B23E5
005201708100830
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170810083654|bcuonglv|c20170810083451|dcuonglv|y20170810082936|zcuonglv
245 |aNano Today
260 |aNetherlands : |bElsevier BV, |c2016
300 |atr. ; |ccm
653 |aBiotechnology
653 |aMaterials science
653 |aNanoscience
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
856|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/nano today/2016/706735.gif
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/baotapchi/tapchinuocngoai/nano today/2016/706735.gif
863 |aVol. 11|bIss. 1-6
890|c6

Không tìm thấy biểu ghi nào