Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
628.922 QUY
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình :
DDC 628.922
Nhan đề Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : = National technical regulation on fire safety of buildings and constructions : QCVN 06:2021/BXD
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 156 tr. : bảng ; 31 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 73-154
Tóm tắt Giới thiệu nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, bao gồm: quy định chung; phân loại kỹ thuật về cháy; bảo đảm an toàn cho người; ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Phòng cháy
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06815
000 00000nam#a2200000ui#4500
00148220
00212
004A8320270-9FE3-4852-ABDD-E38245515B5B
005202201191050
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048255428|c118000
039|a20220119105001|blinhnm|c20220119104935|dlinhnm|y20220119104554|zlinhnm
082 |a628.922|bQUY
245 |aQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : |b= National technical regulation on fire safety of buildings and constructions : QCVN 06:2021/BXD
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a156 tr. : |bbảng ; |c31 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 73-154
520 |aGiới thiệu nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, bao gồm: quy định chung; phân loại kỹ thuật về cháy; bảo đảm an toàn cho người; ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện
653 |aAn toàn
653 |aPhòng cháy
653 |aCông trình xây dựng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06815
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0041thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06815 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.922 QUY Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào