Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Mỉcrosoft Project 2013
Nhan đề Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Mỉcrosoft Project 2013
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ TVXD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141812
00212
0041DABF283-94A2-4A65-B01F-7AE47BFE4A49
005202010011412
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201001141322|bcuonglv|y20201001141021|zcuonglv
245 |aQuản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Mỉcrosoft Project 2013
300 |atr. ; |ccm.
852 |aTVXD
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm mỉcrosoft project 2013-2020/zanoidung_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào