Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
624.17 ĐI-C
Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động học với sóng biển và nền :
DDC 624.17
Tác giả CN Đinh Quang Cường
Nhan đề Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động học với sóng biển và nền : Sách tham khảo / PGS.TS Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý t158r. ; : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách nghiên cứu bài toán xác định lực tương tác thủy động giữa kết cấu công trình với sóng biển và bài toán xác định ứng suất - biến dạng của hệ thống kết cấu công trình biển kích thước lớn nói chung, kết cấu công trình bê tông nói riêng để thực hiện kiểm tra bền kết cấu thông qua các bước tính trung gian
Từ khóa tự do Kết cấu công trình
Từ khóa tự do Phân tích kết cấu
Môn học Công trình biển
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(22): GT86940-61
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06502-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141567
00212
004DFD21C16-7AB0-40E1-B89C-8168CA04ED53
005202009290956
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048231057|c88000
039|a20200929095824|blinhnm|c20200922101147|dcuonglv|y20200922092002|zcuonglv
082 |a624.17|bĐI-C
100 |aĐinh Quang Cường
245 |aTính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động học với sóng biển và nền : |bSách tham khảo / |cPGS.TS Đinh Quang Cường
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |at158r. ; : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aCuốn sách nghiên cứu bài toán xác định lực tương tác thủy động giữa kết cấu công trình với sóng biển và bài toán xác định ứng suất - biến dạng của hệ thống kết cấu công trình biển kích thước lớn nói chung, kết cấu công trình bê tông nói riêng để thực hiện kiểm tra bền kết cấu thông qua các bước tính trung gian
653 |aKết cấu công trình
653 |aPhân tích kết cấu
690 |aCông trình biển
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(22): GT86940-61
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06502-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/tinhtoanketcaucongtrinhcoketcaulon-2020/znoidung_001thumbimage.jpg
890|c1|a25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06502 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06503 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK06504 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 3
4 GT86940 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 4
5 GT86941 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 5
6 GT86942 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 6
7 GT86943 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 7
8 GT86944 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 8
9 GT86945 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 9
10 GT86946 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 ĐI-C Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3 of 3